ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Екстернат - 2020

Е К С Т Е Р Н А Т -  2020

 

Результат пошуку зображень за запитом "картинка єкстернат"

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
13.03.2017                                            № 369
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2017 р. 
за № 416/30284
 
Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
 
Відповідно до частини восьмої статті 36 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 15 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, та з метою врегулювання питання здобуття загальної середньої освіти особами з тимчасово окупованих територій України та особами, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189.
 
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.
 
4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.
 
Міністр
 
Л.М. Гриневич
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України 
13.03.2017  № 369
 
 
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 березня 2017 р. 
за № 416/30284
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
 
I. Загальні положення
 
1. Це Положення визначає порядок організації екстернату у загальноосвітніх навчальних закладах.
 
2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
 
екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація);
 
екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.
 
Інші терміни вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
 
3. Органи управління освітою серед підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів визначають заклади, у яких організовується екстернат та здійснюється річне оцінювання і атестація екстернів.
 
4. Керівник загальноосвітнього навчального закладу, у якому організовується екстернат, зобов’язаний ознайомити екстерна, батьків (одного з батьків) екстерна чи інших його законних представників із порядком організації екстернату у загальноосвітніх навчальних закладах, встановленим цим Положенням, порядком проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів, визначеним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та програмами з навчальних предметів.
 
II. Організація екстернату
 
1. Екстернат організовується для осіб, які:
 
1) з будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
 
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію;
 
3) є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
 
4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
 
5) прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.
 
2. Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.
 
3. Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або атестації здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників, зразок якої наведено у додатку 1 до цього Положення.
 
Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.
 
Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).
 
До заяви додаються документ про наявний рівень загальної середньої освіти чи інше будь-яке письмове підтвердження проходження екстерном оцінювання та/або атестації в іншому навчальному закладі (за наявності) та/або відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном.
 
Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.
 
Про зарахування особи на екстернат видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.
 
4. Приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації.
 
Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.
 
5. Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат.
 
З цією метою наказом керівника відповідного загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії) та порядок організації роботи, а також затверджується графік проведення оцінювання знань екстерна, перелік вправ, завдань з навчальних предметів. Результати оцінювання рівня знань (визначений освітній рівень, результати річного оцінювання з навчальних предметів) оформлюються протоколом, який підписується головою та членами комісії.
 
6. Екстерн має право:
 
отримувати необхідні консультації педагогічних працівників в межах навчального часу, установленого пунктом п’ятим розділу ІІІ цього Положення;
 
безкоштовно користуватися підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду;
 
брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.
 
IІІ. Порядок проведення оцінювання навчальних досягнень екстернів
 
1. Керівник загальноосвітнього навчального закладу, у якому організовано екстернат, зобов'язаний створити належні умови для проведення оцінювання навчальних досягнень екстерна (далі - оцінювання) та проходження ним атестації.
 
2. Порядок, форму та терміни проведення оцінювання екстернів затверджує керівник загальноосвітнього навчального закладу, у якому організовано екстернат.
 
3. Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. Оцінювання проводиться до 30 травня поточного року. Оцінювання осіб, зазначених у пункті 4 розділу ІІ цього Положення, може проводитися протягом всього календарного року.
 
Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета.
 
4. На перевірку робіт відводиться не більше:
 
20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин (диктант);
 
30 хвилин на кожну роботу з усіх інших предметів.
 
5. На проведення консультацій відводиться по 15 хвилин на одного екстерна з кожного предмета згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу (але не більше 3 годин на предмет відповідного класу).
 
6. Екстерн має право на проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або більше років навчання в межах одного або декількох освітніх рівнів (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти) протягом одного навчального року. З цією метою для екстерна керівником навчального закладу затверджуються індивідуальний навчальний план та графік консультацій з навчальних предметів.
 
7. При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися такі форми контролю: усне опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмета.
 
Екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.
 
8. Атестація екстернів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та з особливостями, що визначені цим Положенням.
 
Результати річного оцінювання екстернів оформлюються протоколом, форма якого наведена в додатку 2 до цього Положення, а результати атестації – протоколом за формою, наведеною у додатку до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
 
9. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видаються табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.
 
10. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками.
 
11. Екстерни, які на високому рівні (10, 11, 12 балів) опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
 
Екстерни, які здобули базову загальну середню освіту з рівнем навчальних досягнень високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
 
Екстерни, які здобули повну загальну середню освіту з рівнем навчальних досягнень високого рівня (10, 11, 12 балів), за рішенням органів управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, можуть нагороджуватися золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».
 
12. Екстерни, які навчалися або навчаються за кордоном, для отримання відповідних документів про загальну середню освіту державного зразка зобов’язані пройти річне оцінювання та атестацію.
 
У разі наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про загальну середню освіту, екстерни, які отримали відповідні документи про освіту за кордоном, для отримання документів про загальну середню освіту державного зразка проходять лише атестацію.
 
13. Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство.
 
У такому випадку екстерни заповнюють освітню декларацію про завершення здобуття базової загальної середньої освіти (далі - декларація) за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
 
Результати річного оцінювання з навчальних предметів за курс базової загальної середньої освіти визначаються відповідно до декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як атестований. Річне оцінювання рівня навчальних досягнень екстернів за курс старшої школи проводиться одночасно за 10 та 11 класи.
 
Директор департаменту 
загальної середньої 
та дошкільної освіти
 
 
 
Ю.Г. Кононенко
 
 
 
 
Додаток 1 
до Положення про екстернат 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
(пункт 3 розділу ІІ)
 
ЗАЯВА
 
 
 
Додаток 2 
до Положення про екстернат 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
(пункт 8 розділу ІІІ)
 
ПРОТОКОЛ 
річного оцінювання екстернів
 
 
 
Додаток 3 
до Положення про екстернат 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
(пункт 13 розділу ІІІ)
 
ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ 
про завершення здобуття базової загальної середньої освіти

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
  директора школи
  _______Т.С.Черкашина
                01 березня  2018   року                                                                                                                                        
Графік проведення
консультацій за курс повної загальної середньої освіти
учнями- екстернами
Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Первомайської міської ради Харківської області
у 2017/2018 навчальному році з 01.03.2018 по 27.04.2018 року
Четвер      01/03
Консультація 15:30-15:45 Хімія Кобзиста     Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна 
Консультація 15:50-16:05 Біологія Кундіс Микола Миколайович
П’ятниця 02/03
Консультація 15:30-15:45 Російська мова Біда    Олена 
Сергіївна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Література (інтегрований курс) Кундіс Микола 
Миколайович
Субота 03/03 за  п’ятницю 09/03
Консультація 15:30-15:45 Художня культура Шугай Ірина 
Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Англійська мова Кундіс Микола Миколайович
Понеділок 05/03
Консультація 15:30-15:45 Історія України Чубукін Юрій
Олексійович Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Всесвітня історія Кундіс Микола Миколайович
Вівторок  06/03
Консультація 15:30-15:45 Фізика Припута
 Ганна Яківна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Астрономія Кундіс Микола Миколайович
Середа      07/03 
Консультація 15:30-15:45 Алгебра і початки аналізу Червонець  Інна 
Олександрівна Дубенко Яна
 Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Геометрія Кундіс Микола Миколайович
 
Понеділок     12/03
Консультація 15:30-15:45 Українська мова Черкашина Тетяна
Степанівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Українська література Кундіс Микола Миколайович
Вівторок 13/03
Консультація 15:30-15:45 Правознавство Бабіна  Віталія
Миколаївна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Географія Кундіс Микола Миколайович
Четвер        15/03
Консультація 15:30-15:45 Інформатика Кобзиста     Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Економіка Кундіс Микола Миколайович
П’ятниця      16/03
Консультація 15:30-15:45 Екологія Кобзиста     Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна Кундіс Микола Миколайович
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понеділок     19/03
Консультація 15:30-15:45 Англійська мова Шугай Ірина 
Володимирівна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Художня культура Кундіс МиколаМиколайович
Вівторок 20/03
Консультація 15:30-15:45 Фізика Припута
 Ганна Яківна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Астрономія
Середа        21/03 
Консультація 15:30-15:45 Історія України Чубукін Юрій
Олексійович Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Всесвітня історія
Четвер        22/03
Консультація 15:30-15:45 Хімія Кобзиста   Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Біологія Кундіс Микола Миколайович
П’ятниця      23/03
Консультація 15:30-15:45 Російська мова Біда    Олена 
Сергіївна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Література (інтегрований курс)
 
Понеділок     26/03
Консультація 15:30-15:45 Українська мова Черкашина Тетяна
Степанівна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Українська література
Вівторок 27/03
Консультація 15:30-15:45 Географія Бабіна  Віталія
Миколаївна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Правознавство Кундіс Микола Миколайович
Середа        28/03 
Консультація 15:30-15:45 Алгебра і початки аналізу Червонець  Інна 
Олександрівна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Геометрія
Четвер        29/03
Консультація 15:30-15:45 Інформатика Кобзиста   Марина Володимирівна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Економіка
П’ятниця      30/03
Консультація 15:30-15:45 Екологія Кобзиста   Марина Володимирівна Моргун Данило Володимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
 
Понеділок     02/04
Консультація 15:30-15:45 Англійська мова Шугай Ірина 
Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Художня культура
Вівторок      03/04
Консультація 15:30-15:45 Фізика Припута
 Ганна Яківна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Астрономія
Середа          02/04
Консультація 15:30-15:45 Історія України Чубукін Юрій
Олексійович Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Всесвітня історія
Четвер          04/04
Консультація 15:30-15:45 Хімія Кобзиста     Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Біологія Кундіс Микола Миколайович
П’ятниця      05/04
Консультація 15:30-15:45 Російська мова Біда    Олена 
Сергіївна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Література (інтегрований курс)
 
Вівторок       10/04         
Консультація 15:30-15:45 Географія Бабіна  Віталія
Миколаївна Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс Микола Миколайович
Консультація 15:50-16:05 Правознавство
Консультація 16:10-16:25 Українська мова Черкашина Тетяна
Степанівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 16:30-16:45 Українська література
Середа        11/04        
Консультація 15:30-15:45 Алгебра і початки аналізу Червонець  Інна 
Олександрівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Геометрія
Четвер        12/04        
Консультація 15:30-15:45 Інформатика Кобзиста     Марина Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Економіка
П’ятниця     13/04        
Консультація 15:30-15:45 Екологія Кобзиста     Марина Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович Безчеревних Анна Максимівна
Консультація 15:50-16:05 Російська мова Біда    Олена 
Сергіївна
 
Понеділок     16/04
Консультація 15:30-15:45 Англійська мова Шугай Ірина 
Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Художня культура
Вівторок      17/04
Консультація 15:30-15:45 Фізика Припута
 Ганна Яківна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Астрономія
Середа          18/04
Консультація 15:30-15:45 Історія України Чубукін Юрій
Олексійович Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Всесвітня історія
Четвер          19/04
Консультація 15:30-15:45 Хімія Кобзиста     Марина Володимирівна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Біологія Кундіс Микола Миколайович
 
 
 
П’ятниця      20/04
 
Консультація 15:30-15:45 Російська мова
Біда    Олена 
Сергіївна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Література 
(інтегрований курс)
Понеділок     23/04
Консультація 15:30-15:45 Українська мова Черкашина Тетяна
Степанівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Українська література
Вівторок       24/04        
Консультація 15:30-15:45 Географія Бабіна  Віталія
Миколаївна Дубенко Яна Віталіївна
Консультація 15:50-16:05 Правознавство Кундіс Микола Миколайович
Середа        25/04        
Консультація 15:30-15:45 Алгебра і початки аналізу Червонець  Інна 
Олександрівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Геометрія
Четвер        26/04        
Консультація 15:30-15:45 Інформатика Кобзиста     Марина Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Економіка
П’ятниця     27/04        
Консультація 15:30-15:45 Екологія Кобзиста     Марина Володимирівна Моргун ДанилоВолодимирович
Безчеревних Анна Максимівна
Дубенко Яна Віталіївна
Кундіс МиколаМиколайович
Консультація 15:50-16:05 Українська мова Черкашина Тетяна
Степанівна
 
 
 
 
Заступник директора з НВР                                             Т.В.Захарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
Н А К А З
01.03.2018                                                                                                 № 10-У
Про зарахування до  складу  учнів  школи 
учнів-екстернів 
 
Безчеревних  Анну Максимівну 
 
На  виконання  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти у 2017\2018 навчальному році»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007
 № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання»
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до  складу  учнів  школи  учнів-екстернів 
Безчеревних  Анну Максимівну 
 
2. Унести зміни до  алфавітної  книги за  відповідною  літерою.
 
Директор    школи     ____________               Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
Н А К А З
01.03.2018                                                                                                 № 11-У
Про зарахування до  складу  учнів  школи 
учнів-екстернів 
 
Дубенко Яну Віталіївну 
 
На  виконання  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти у 2017\2018 навчальному році»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007
 № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання»
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до  складу  учнів  школи  учнів-екстернів 
Дубенко Яну Віталіївну 
 
2. Унести зміни до  алфавітної  книги за  відповідною  літерою.
 
Директор    школи     ____________               Т.С.Черкашина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
Н А К А З
01.03.2018                                                                                                 № 12-У
Про зарахування до  складу  учнів  школи 
учнів-екстернів 
 
Кундиса  Миколу Миколайовича
 
 
На  виконання  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти у 2017\2018 навчальному році»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007
 № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання»
НАКАЗУЮ:
 
1. Зарахувати до  складу  учнів  школи  учнів-екстернів 
 
Кундиса  Миколу Миколайовича
 
2. Унести зміни до  алфавітної  книги за  відповідною  літерою.
 
Директор    школи     ____________               Т.С.Черкашина
 
 
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
Н А К А З
01.03.2018                                                                                                 № 13-У
Про зарахування до  складу  учнів  школи 
учнів-екстернів 
 
Моргуна Данила Володимировича
 
На  виконання  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти у 2017\2018 навчальному році»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007
 № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання»
НАКАЗУЮ:
1. Зарахувати до  складу  учнів  школи  учнів-екстернів 
 
Моргуна Данила Володимировича
 
2. Унести зміни до  алфавітної  книги за  відповідною  літерою.
 
Директор    школи     ____________               Т.С.Черкашина
 
 
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
28.02.2018                                                                                                 № 31
                                                                     Начальнику відділу освіти
виконавчого комітету
Первомайської міської ради 
                                                                      Садченко А.Р.
Адміністрація Первомайської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1
Первомайської міської ради Харківської області згідно з вимогами Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369, п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі  загальної середньої освіти у 2017\2018 навчальному році»,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 30.06.2007
 № 01-10\3571 «Про атестацію екстернів, які самостійно прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеню навчання», рішенню педагогічної ради (протокол № 4 від 16.04.2018 просить дозволити пройти  державну підсумкову атестацію:
1.Безчеревних  Анні Максимівні 
2.Дубенко Яні Віталіївні 
3.Кундису  Миколі Миколайовичу
4.Моргуну Данилу Володимировичу, 
які  прискорено опанували навчальний матеріал  за освітній рівень базової загальної середньої освіти.
Додатки на   2  аркушах:
             1. Відомість річних оцінок. 
2. Витяг з рішення педагогічної ради.
 
Директор Первомайської  загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів №1 Первомайської міської
ради Харківської області ____________Т.С.Черкашина
 
                         
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
 
НАКАЗ
04.10.2017                                                                                                      № 139
м. Первомайський
Про визначення загальноосвітнього навчального 
закладу з екстернатною формою навчання 
у 2017/2018 навчальному році
     Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.03.2017 №369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  №1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, з метою упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації прав громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти екстерном,  наказу відділу освіти  від 03.10.2017    № 387 «Про визначення загальноосвітнього навчального закладу з екстернатною формою навчання у 2017/2018 навчальному році»
 
Н А К А З У Ю:
1. Заступнику директора з  НВР Захаровій  Т.В.:
1.1.  Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження екстернату виключно у нормативно встановлені терміни з 01 жовтня 2017 року по 01 березня 2018 року;
1.2.  Забезпечити ведення у закладі відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на навчання екстерном, особові справи, розклади проведення консультацій з навчальних предметів, підсумкової, державної підсумкової атестації, протоколи проведення  ДПА з базових навчальних дисциплін, класні журнали з обліком результатів підсумкової і державної підсумкової атестації екстернів);
1.3.  Надати до відділу освіти:
- списки екстернів, які подали заяви на проведення підсумкової та державної підсумкової атестації у 2017/2018 навчальному році за курс базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти;
                    До 15.02.2018
- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації;   
                               До 30.04.2018                                                                                   
- списки екстернів, які отримали відповідні документи про освіту;
                                                                                                         До 15.06.2018
- звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів – екстернів у 2017/2018н.р. за курс базової та повної загальної середньої освіти.
До 15.06.2018                                                                                                                                                                   
    2.  Контроль за виконання наказу залишаю  за  собою.
 
 
 
       Директор  школи                               Т.С.Черкашина 
 
 

 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради
                                                      Відділ освіти
                                                           НАКАЗ
03.10.2017                                                                                                      № 387
м. Первомайський
Про визначення загальноосвітнього навчального 
закладу з екстернатною формою навчання 
у 2017/2018 навчальному році
     Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.03.2017 №369, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  №1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, з метою упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації прав громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти екстерном
 Н А К А З У Ю:
1. Визначити Первомайську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. №1 Первомайської міської ради Харківської області  як заклад, на базі якого буде здійснюватися екстернат у 2017/2018 навчальному році;
2. Директору ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Черкашиній Т.С.:
2.1.  Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження екстернату виключно у нормативно встановлені терміни з 01 жовтня 2017 року по 01 березня 2018 року;
2.2.  Забезпечити ведення у закладі відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на навчання екстерном, особові справи, розклади проведення консультацій з навчальних предметів, підсумкової, державної підсумкової атестації, протоколи проведення  ДПА з базових навчальних дисциплін, класні журнали з обліком результатів підсумкової і державної підсумкової атестації екстернів);
2.4.  Надати до відділу освіти:
- списки екстернів, які подали заяви на проведення підсумкової та державної підсумкової атестації у 2017/2018 навчальному році за курс базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти;
                    До 15.02.2018
- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації;   
                               До 30.04.2018                                                                                   
- списки екстернів, які отримали відповідні документи про освіту;
                                                                                                         До 15.06.2018
- звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів – екстернів у 2017/2018н.р. за курс базової та повної загальної середньої освіти.
До 15.06.2018                                                                                                                                                                   
3. Головному спеціалісту відділу освіти  Гусєвій  С.Ю.:
3.1. Встановити контроль за організацією роботи адміністрації ЗОШ І-ІІІ ст. №1 щодо здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти;
3.2. Забезпечити подання до Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації необхідної документації відповідно до визначених строків.
    4.  Контроль за виконання наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Гусєву С.Ю.
 
 
 
 
       Заступник начальника відділу освіти                        О.І. Мартиненко                                     
          
 

 

                      Виконавчий комітет Первомайської міської ради

               Відділ освіти

                                                                                            НАКАЗ

07.09.2015                                                                                                                                      № 264

м. Первомайський

 

Про визначення загальноосвітнього навчального

закладу з екстернатною формою навчання

 

 

     Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2008 №431, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015  №1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, з метою упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації прав громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти екстерном

 

 Н А К А З У Ю:

 

1. Визначити Первомайську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. №1 Первомайської міської ради Харківської області  як заклад, на базі якого буде здійснюватися екстернат

2. Директору ЗОШ І-ІІІ ст.:

2.1.  Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження екстернату виключно у нормативно встановлені терміни з 01 жовтня по 01 березня ;

 

 

2.2.  Забезпечити ведення у закладі відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на навчання екстерном, особові справи, розклади проведення консультацій з навчальних предметів, підсумкової, державної підсумкової атестації, протоколи проведення  ДПА з базових навчальних дисциплін, класні журнали з обліком результатів підсумкової і державної підсумкової атестації екстернів).

2.4.  Надати до відділу освіти:

- списки екстернів, які подали заяви на проведення підсумкової та державної підсумкової атестації  у навчальному році за курс базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти;

                                                                                                   

- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації;  

                                                                                                                

- списки екстернів, які отримали відповідні документи про освіту;

                                                                                                         

- звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів – екстернів . за курс базової та повної загальної середньої освіти.

                                                                                                                                                                

3. Головному спеціалісту відділу освіти  Гусєвій  С.Ю.:

3.1. Встановити контроль за організацією роботи адміністрації ЗОШ І-ІІІ ст. №1 щодо здобуття учнями базової та повної загальної середньої освіти;

3.2. Забезпечити подання до Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації необхідної документації відповідно до визначених строків.

    4.  Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника Мартиненка О.І.

 

 

 

 

         Начальник відділу освіти                                           Т. М . Сахновська 

          

 

 

 

 

 

З наказом від 07.09.2015 № 264 ознайомлені:                                                      

 

О.І. Мартиненко

 

С.Ю. Гусєва

 

Н.В. Свиридова

 

 

 

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Первомайської міської ради Харківської області

                                                                                       НАКАЗ

07.09.2015                                                                                                                                           №143

м. Первомайський

 

Про навчання за екстернатною формою

у 2015/2016 навчальному році

 

     Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2008 №431, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015  №1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  №762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, наказу відділу освіті від 07.09.2015 № 264 «Про визначення загальноосвітнього навчального закладу з екстернатною формою навчання у 2015/2016 навчальному році» з метою упорядкування роботи щодо реалізації прав громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти екстерном

 

 Н А К А З У Ю:

 

1. На базі  школи буде здійснюватися  навчання за екстернатною формою у 2015/2016 навчальному році.

2. Черкашину Т.С., заступника директора з НВР, призначити відповідальною за організацію навчання за екстернатною формою.

3. Черкашиній Т.С., заступнику директора з НВР, відповідальній за організацію навчання за екстернатною формою :

3.1.  Забезпечити прийом заяв від громадян стосовно проходження екстернату виключно у нормативно встановлені терміни з 01 жовтня 2015 року по 01 березня 2016 року;

3.2.  Забезпечити ведення у закладі відповідної документації (заяви екстернів, накази про зарахування учнів на навчання екстерном, особові справи, розклади проведення консультацій з навчальних предметів, підсумкової, державної підсумкової атестації, протоколи проведення  ДПА з базових навчальних дисциплін, класні журнали з обліком результатів підсумкової і державної підсумкової атестації екстернів).

3.3.  Надати до відділу освіти:

- списки екстернів, які подали заяви на проведення підсумкової та державної підсумкової атестації у 2015/2016 навчальному році за курс базової загальної середньої та повної загальної середньої освіти;

                                                                                                 До 15.02.2016

- списки екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації;  

                               До 30.04.2016                                                                                   

- списки екстернів, які отримали відповідні документи про освіту;

                                                                                                         До 15.06.2016

- звіт про результати проведення державної підсумкової атестації учнів – екстернів у 2015/2016н.р. за курс базової та повної загальної середньої освіти.

До 15.06.2016                                                                                                                                                                   

 

    4.  Контроль за виконання наказу покласти на заступника начальника директора з НВР Черкашину Т.С.

 

 

 

 

                                Директор школи                               Н.В.Свиридова

 

 

 

З наказом ознайомлена                       Т.С.Черкашина